תנאי שימוש
תקנון חברת Time Capsule (ויז'ן טי סי רי"ש בע"מ)
שיהיה תנאי לרכישת המוצר.
הלקוח שרוכש את המוצר מאשר בזאת, שהבין את תקנון החברה במלואו ומסכים לתנאיו.



הלקוח מזמין בזאת מחברת ויז'ן טי סי רי"ש בע"מ ח.פ. 516528882 [להלן "החברה"] את השירותים הבאים :

א. הכנת סדרת ראיונות מצולמים וערוכים בבית הלקוח שיהיו מזכרת לדורות הבאים [כמוסה Time -Capsule] בהיקף כולל של 8 עד 10 שעות, הכוללת תשאול והכוונה על ידי מראיינים [נציגי החברה]. השירות כולל צילום, עריכה, הקלטת וידיאו, עיבוד החומר שנאסף, ושמירתו במדיה מגנטית כמפורט להלן.
ב. הלקוח זכאי לקיים עד 5 ראיונות פרונטליים מצולמים בנוכחות נציגי החברה באורך כ- 90 דקות כל אחד, במהלך עד 5 ימי עבודה בשעות שיתואמו עם נציגי החברה.
ג. הלקוח זכאי לשמירת הכמוסהTC)ׂ) במדיה מגנטית [על ידי החברה], לצורך אחזור [צפיה, העתקה, הצגת שאלות למרואיין] ללא הגבלת זמן .
ד. הלקוח ובני משפחתו [מהמפורטים להלן] ו/או יורשיו יהיו זכאים לצפות בכמוסה ללא הגבלה.
ה. הנציג מורשה הלקוח (ADMIN), שנקבע על ידי הרוכש, יהיה זכאי לאפשר גישה לכמוסה TC לכל בן משפחה [שייקרא USER]. מורשה הלקוח [ADMIN] יעביר לכל USER -שם משתמש [USER NAME] וסיסמה [PASS WORD] על מנת לאפשר את כניסתו לכמוסה [TC] באתר. אם יידרש תינתן הדרכה על ידי נציגי החברה.
ו. הלקוח ישלם לחברה סך של 3700 ₪ עבור הכנת הכמוסה [סעיפים א' ב' ג' לעיל]
ז. החברה מתחייבת בזאת, לתחזק את המוצר ולאחסן אותו בצורה בטוחה ומאובטחת לאורך כל חיי המוצר.
ח. החברה תעשה כמיטב יכולתה לשם הגנה ושמירה על המידע הכלול בכמוסה ולא תעשה בו שימוש לשום מטרה אחרת, שונה או חורגת מן האמור בתנאי התקשרות אלה.
ט. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת ורשותו לאסוף, לאחסן, לשמור ולמסור למורשים לקבלת מידע בהתאם להוראות סעיף ה' לעיל את כל המידע שנאסף אודותיו, וכמו כן לכל אדם אחר שיציג צו בית המשפט לקבלת שירותים מהחברה באמצעות הכמוסה, ידוע לו שהמידע הוא אישי פרטי ואינטימי, והוא מצהיר כי המידע נאסף ונשמר לבקשתו עבור קרוביו, בני משפחתו ויורשיו, ולשימושם בעיקר לאחר סיום חיי הלקוח והוא עשוי להכיל פרטים אישיים.
י. הלקוח משחרר את החברה ועובדיה ו/או את כל מי שפועל מטעמם או בשליחותם מחובת שמירה על סודיות ומוותר על סודיות זו כלפי החברה ולא תהיה לו כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.
יא. הלקוח מסכים כי המידע יצורף למאגר המידע של החברה וידוע לו כי עומדת לו הזכות לבטל את הסכמתו למסירת המידע בכל עת ולמחוק לחלוטין את כל המידע, לבקש להסיר מהמאגר את כל המידע שמסר ובמקרה זה – אחראית החברה למחיקתו של המידע ולגרום לכך שאיש לא יוכל להשתמש במידע.
יב. הלקוח נותן את הסכמתו לכך שנותן השירות יפעל בעצמו וגם באמצעות עובדים או קבלנים או נותני שירות מטעמו.

דילוג לתוכן